นักวิทยาศาสตร์นางสาวสุภัสสร  ฉิมเฉิด     

นักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์

ติดต่อ  โทร
E-mail : 
นางสาววรากร  โฉมโสภา  

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ติดต่อ  
โทร
E-mail :
นายไกรวุธ      สุขสวาง    

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา

ติดต่อ  โทร
E-mail :
นางสาวสวาท  พินิจผล     

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

ติดต่อ  โทร
E-mail :
นางสาวทิวา  ศักดิ์ศรี     

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาวิชาเคมี

ติดต่อ  โทร
E-mail :

ายขจรวงค์ ศรีวารีรัตน์  

นักวิทยาศาสตร์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

ติดต่อ  โทร
E-mail :
นางสาวอิสริยา สิทธิ์ศักดิ์

นักโภชนาการประจำสาขาวิชาสาขาคหกรรมศาสตร์

ติดต่อ  โทร
E-mail :
นางนวลศรี   แม่นรักษ์    

พนักงานห้องปฏิบัติการประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

ติดต่อ  โทร
E-mail :