การจัดสอบครั้งที่ 2 / 2562


คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ และการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2562

.    1. ผู้สมัครสอบต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพโดยสมบูรณ์แล้ว

    2.  ผู้สมัครสอบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  (EIA) ต้องสำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ มีวุฒิการศึกษา วท.บ  วท.ม  วท.ด.  หากเป็นวุฒิอื่นต้องมีรายวิชาทางวิทยาศาสตร์ 18 หน่วยกิต เช่น  คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  เป็นต้น หากสงสัยสอบถามได้ที่คุณเปรมวดี สกุลสม ที่อีเมลล์ sakunsom@hotmail.com 

    2. ผู้สมัครสอบผู้ควบคุมมลพิษต้องผ่านการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับมลพิษนั้น ๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่สภาวาชีพรับรอง โดยขอให้ตรวจสอบด้วยตนเอง หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยจัดสอบ หรือสภาวิชาชีพเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 1.pdf

ข้อบังคับสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2.pdf