ศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดสัมมนา การประยุกต์ใช้เทคนิค Real – Time PCR สำหรับงานด้านเกษตรกรรม


วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดี กล่าวเปิดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคนิค Real – Time PCR สำหรับงานด้านเกษตรกรรม (Real – Time PCR Applications for Agricultural Studies) ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท อนาไลติก เยน่า ฟาร์อีสต์ (ประเทศไทย) บริษัทชั้นนำด้านเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ชิโนไท พูน จากบริษัท อนาไลติก เยน่า ฟาร์อีสต์ (ประเทศไทย) มาเป็นวิทยากรบรรยาย และมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจำนวนทั้งสิ้น 60 คน