ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์  กาหยี
(Asst. Prof. Dr.Pantip  Kayee)ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก (Doctor's Degree)
:    วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการสิ่งแวดล้อมของเสียอันตราย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
:    Doctor of Philosophy (Environmental and Hazardous Waste Management), Chulalongkorn University
ปริญญาโท (Master's Degree)   
:    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
:    Master of  Science (Environmental Technology),King Mongkut's University of Technology Thonburi
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
:    วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม),มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์
:    Bachelor of Science (Environmental Science),Kasetsart University
ความเชี่ยวชาญ :
    การบำบัดน้ำเสีย, จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม

E - mail : pantip.kayee@gmail.com
website : http://www.elsci.ssru.ac.th/pantip/