โครงการอบรมความปลอดภัยในการทำงานในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี


             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี อยู่ในสาขาวิชาต่าง จำนวน 7 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สารขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  ซึ่งมีการใช้สารเคมีในปฏิบัติการเป็นจำนวนมากแต่นักศึกษายังขาดความรู้เกี่ยวกับการทำงานในห้องปฏิบัติการทางเคมีให้มีความปลอดภัย ทำให้เกิดอุบัติเหตุการหกรั่วไหลของสารเคมี และอุบัติภัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

            ด้วยเหตุนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี” เพื่ออบรมให้ความรู้แก่นักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30– 16.30 น. ณ ห้องประชุม26103 

วัตถุประสงค์:

            เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมี แก่นักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จัดทำโครงการวันที่วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565  เวลา 08.30 - 16.30 น. 

สถานที่จัดกิจกรรม:

           ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กำหนดการอบ :  กำหนดการอบรม-65.pdf

สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่นี่ : ....กดสมัคร.....

ดูรายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม : .... กดดูรายชื่อ....