คณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์


 •      ตามข้อบังคับข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559 กำหนดให้การบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ตามคำสั่งที่ 023/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ซึ่งมีกรรมการประกอบด้วย
 • 1ผู้ช่วศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ  ต๊ะปินตา
  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ประธาน
  2นางนิตยา พีระภัทรุ่งสุริยา
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
  3ดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
  4นางศิวาพร จอมพงศ์
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
  5ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย  โทวิชา
  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
  กรรมการ
  6ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดา  อาชายุทการ
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
  กรรมการ
  7อาจารย์ ดร.วัฒนา   พันธุ์พืช
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
  กรรมการ
  8ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณงค์ สังวาระนที
  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์
  กรรมการ
  9อาจารย์ ดร.กิตติคุณ  มีทองจันทร์
  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  กรรมการ
  10อาจารย์ ดร. มณฑารพ สุธาธรรม
  หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
  กรรมการ
  11อาจารย์ ดร. ศันสนีย์ แสนศิริพันธ์
  หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  
  กรรมการ
  12อาจารย์ ดร.รัตนชัย ไทยประทุม
  หัวหน้าสาขาวิชาเคมี
  กรรมการ
  13อาจารย์ ดร.ฒาลิศา เนียมมณี
  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  กรรมการ
  14อาจารย์ ดร. ธนิดา ฉั่วเจริญ
  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  กรรมการ
  15ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ งามวงศ์
  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  กรรมการ
  16อาจารย์นันยงค์  เฟื่องขจรฟุ้ง
  หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
  กรรมการ
  17ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา  พัฒนใหญ่ยิ่ง
  หัวหน้าสาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
  กรรมการ
  18อาจารย์ ดร.นิช  วงศ์ส่องจ้า
  หัวหน้าสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  
  กรรมการ
  19รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์  
  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
  กรรมการและเลขานุการ
  20นางสาววรากร โฉมโสภา                    
  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  21นางสาวสุภัสสร ฉิมเฉิด  
  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ