โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่องานด้านทรัพยากรน้ำ


ในปุจจุบันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) หรือ GIS เป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสําคัญในการ รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และการตัดสินใจข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยได้นํามาประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง ชุมชน ภัยพิบัติ และการเกษตร เป็นต้น แต่ผู้ใช้จะประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาโปรแกรมตลอดจนราคาค่าลิขสิทธิ์ของโปรแกรมดังกล่าว ทําให้ผู้ที่สนใจไม่สามารถนําโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์มาใช้งานได้ ดังนั้น ทางเลือกในการใช้โปรแกรม QGIS ในระบบภูมิสารสนเทศจึงเป็นทางเลือกที่น่าจะนํามาใช้ประโยชน์สําหรับงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะในการนำมาใช้เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ได้จัดอบรมหลักสูตร “ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น (QGIS)” ไปแล้วเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 และวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 26105 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังนั้นจึงมีกำหนดจัดอบรมหลักสูตร ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขั้นประยุกต์เพื่องานทรัพยากรน้ำขึ้น ในวันพุธที่ 18 วันที่พฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 26105 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรมเพียง 30 คน เท่านั้น และเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น (QGIS) แล้ว

วัสถุประสงค์

          เพื่อดำเนินการจัดอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม QGIS และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้

ระยะเวลาในการดำเนินการ

          กำหนดจัด 1 รุ่น เป็นเวลา 3 วัน คือ วันพุธที่ 18 วันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

สถานที่จัดอบรม

          ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ค่าลงทะเบียน 

  •       1.  ชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2562       คนละ 4,000 บาท
  •       2. ชำระค่าลงทะเบียนหลังวันที่ 5 ธันวาคม 2562       คนละ 5,000 บาท

ค่าลงทะเบียนนี้ไม่รวมค่าเดินทางและค่าที่พัก

.....กำหนดการดูได้ที่นี่ .....กำหนดการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการSSRU.pdf


...กดสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่นี่.....


ดูรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่นี่ .... กดดู...