หน้าหลัก > ประกาศ > กิจกรรม > การอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
การอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

admin env
2020-08-24 23:42:17

  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง “คุณสมบัติ การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน พ.ศ.  2554” และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเลขที่ 016 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 โดยมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม จึงได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อมในปี 2563 จำนวน 4 รุ่น ดังนี้

 • รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
 • รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563
 • รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
 • รุ่นที่ 4 วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 (เลื่อนเป็นเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563)
 • ดูกำหนดการได้ที่นี่ ----> กำหนดการอบรมผู้จัดการสิ่งแวดล้อม.pdf

รับรุ่นหนึ่ง 40 - 60 คน (ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการอบรมหากมีผู้สมัครน้อยกว่า 20 คน)

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

 • 1. สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ตามกฎหมาย
 • 2. มีความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
 • 3. มีจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 • ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ
 • พนักงานของโรงงานที่ดำรงตำแหน่งในระดับผู้จัดการ
 • ผู้ที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลการอบรม

          ผู้ที่จะได้รับใบประกาศนียบัตรที่สามารถนำไปแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งผู้จัดการสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมมากกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหม และมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

อัตราค่าลงทะเบียน

          ค่าลงทะเบียนคนละ 1,500 บาท  โดยชำระภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ใบเสร็จออกในนามมหาวิทยาลัย

ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร  ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เลขที่บัญชี 074-7-47330-4 ชื่อบัญชี นายอาณัติ ต๊ะปินตา และ นายศิวพันธุ์ ชูอินทร์ และ นางสุริยาภา โสภณวสุ

สถานที่จัดอบรม

          โรงแรม เดอะ รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

          หรือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมสามารถสมัครได้ที่นี้

รุ่นที่วันที่จัดอบรมวันที่หมดเขตสมัครเข้าร่วมอบรมรายละเอียดสมัครได้ที่นี่ดูรายชื่อผู้สมัคร
4วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563
30 กันยายน 2563เลื่อนจากเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563กดสมัคร
กดดูรายชื่อ


ผู้สมัครต้องส่งหลักฐานทางอีเมลล์ ถึง sivapan.ch@ssru.ac.th ภายในวันสุดท้ายของกำหนดรับสมัคร ดังนี้

1. เอกสารหรือหนังสือแต่งตังให้เป็นผู้จัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน

ติต่อสอบถามได้ที่ รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ โทร 080-5050-600