หน้าหลัก > ประกาศ > ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ

admin env
2020-12-24 10:35:53

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง “คุณสมบัติ การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน พ.ศ.  2554” และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมตามเลขที่ 016 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 โดยมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม จึงได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมมลพิษในปี 2564 จำนวน 3 ด้าน ด้านละ 4 รุ่น ดังนี้

หลักสูตรรุ่นที่วันที่จัดอบรมหมดเขตรับสมัคร
สมัครได้ที่นี่
ดูรายชื่อผู้สมัคร
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำรุ่นที่ 1 - 2564อังคารที่  26 –  ศุกร์ที่ 29 มกราคม  256416 มกราคม 2564

รุ่นที่ 2 - 2564
อังคารที่ 1 - ศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2564
20 กุมภาพันธ์ 2564

รุ่นที่ 3 - 2564
อังคารที่ 6 - ศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564
26 มิถุนายน 2564

รุ่นที่ 4 - 2564
อังคารที่ 2 - ศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
22 ตุลาคม 2564


ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศรุ่นที่ 1 - 2564อังคารที่ 9 - ศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 256429 มกราคม 2564

รุ่นที่ 2 - 2564
อังคารที่ 8 - ศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564
8 พฤษภาคม 2564

รุ่นที่ 3 - 2564
อังคารที่ 3 - ศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564
23 กรกฏาคม 2564
กดดูรายชื่อผู้สมัคร

รุ่นที่ 4 - 2564
อังคารที่ 23 - ศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
13 พฤศจิกายน 2564


ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมรุ่นที่ 1 - 2564อังคารที่ 16 - ศุกร์ที่ 19 มีนาคม 25646 มีนาคม 2564กดดูรายชื่อผู้สมัคร

รุ่นที่ 2 - 2564
อังคารที่ 15 - ศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564
5 มิถุนายน 2564กดสมัคร

รุ่นที่ 3 - 2564อังคารที่ 17 - ศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 25647 สิงหาคม 2564กดดูรายชื่อผู้สมัคร

รุ่นที่ 4 - 2564อังคารที่ 14 - ศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 25644 ธันวาคม 2564กดดูรายชื่อผู้สมัคร


  • รับ 20 – 50 คนต่อรุ่น (ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการอบรมหากมีผู้สมัครน้อยกว่า 20 คน)

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

  • ได้รับใบประกาศนียบัตรที่สามารถนำไปสมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษประจำโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • มีความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
  • มีจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต

เอกสารประกอบการสมัครอบรมคือ สำเนาวุฒิการศึกษา

การประเมินผลการอบรม

          ผู้ที่จะได้รับใบประกาศนียบัตรที่สามารถนำไปสมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษประจำโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมมากกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดและมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60

อัตราค่าลงทะเบียน

          ค่าลงทะเบียนคนละ 6,000 บาท ต่อด้านต่อรุ่น      

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ใบเสร็จออกในนามมหาวิทยาลัย

ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร  ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะแจ้งภายหลังจากที่ท่านสมัครแล้ว

สถานที่จัดอบรม

          โรงแรม เดอะ รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

          หรือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

               รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์

               โทร 080 5050 600 หรือ 02 160 1143 ต่อ 76

                    E-mail : sivapan.ch@ssru.ac.th