หน้าหลัก > ประกาศ > ผู้ควบคุมมลพิษ
ผู้ควบคุมมลพิษ

admin env
2020-07-24 16:26:05

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง “คุณสมบัติ การฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน พ.ศ.  2554” และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมตามเลขที่ 016 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563โดยมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม จึงได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมมลพิษในปี 2563 จำนวน 3 ด้าน ด้านละ 4 รุ่น ดังนี้

รหัสหลักสูตรรุ่นที่วันที่จัดอบรมหมดเขตรับสมัคร
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

W01รุ่นที่ 1จันทร์ที่ 26 –  ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม  6315 ตุลาคม 2563
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

A02รุ่นที่ 1จันทร์ที่ 9 –  ศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 6330 ตุลาคม 2563
ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม

H01รุ่นที่ 01จันทร์ที่ 23 – ศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 256310 พศจิกายน 2563


  • รับ 40 – 60 คนต่อรุ่น (ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการอบรมหากมีผู้สมัครน้อยกว่า 20 คน)

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

  • ได้รับใบประกาศนียบัตรที่สามารถนำไปสมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษประจำโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  • มีความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน
  • มีจิตสำนึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต

เอกสารประกอบการสมัครอบรมคือ สำเนาวุฒิการศึกษา

การประเมินผลการอบรม

          ผู้ที่จะได้รับใบประกาศนียบัตรที่สามารถนำไปสมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษประจำโรงงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมมากกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดและมีผลการสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60

อัตราค่าลงทะเบียน

          ค่าลงทะเบียนคนละ 7,500 บาท ต่อด้านต่อรุ่น      

(มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการยกเว้นภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ใบเสร็จออกในนามมหาวิทยาลัย

ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร  ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่บัญชี 074-7-47330-4 ชื่อบัญชี นายอาณัติ ต๊ะปินตา และ นายศิวพันธุ์ ชูอินทร์ และ นางสุริยาภา โสภณวสุ

สถานที่จัดอบรม

          โรงแรม เดอะ รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

          หรือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร


สมัครได้ที่นี่

หลักสูตร วันที่จัดอบรมดูรายละเอียดกดสมัครดูรายชื่อผู้สมัครหมดเขตรับสมัคร
ผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ


รุ่นที่ 126 - 30 ตุลาคม 256315 ตุลาคม 2563
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ


รุ่นที่ 1
9 - 13 พฤศจิกายน 2563
30 ตุลาคม 2563 
ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม


รุ่นที่ 123 - 27 พฤศจิกายน 2563... กดดูรายชื่อผู้สมัคร...10 พฤศจิกายน 2563


สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

               รองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์

               โทร 080 5050 600 หรือ 02 160 1143 ต่อ 76

                    E-mail : sivapan.ch@ssru.ac.th