หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร


หลักการและเหตุผล

ด้วยการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และชุมชนที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศทั่วโลก ทำให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงที่มาของปัญหาเพื่อที่จะหาแนวทางในการจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  คาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ถูกนำมาใช้เพื่อให้องค์กรต่าง ๆ นำไปใช้เพื่อประเมินว่าองค์กรของตนเองมีการปล่อยปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากน้อยเท่าใดเพื่อนำไปสู่การดำเนินการจัดการเพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรมีความใสใจต่อสิ่งแวดล้อม

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับหลักสูตรปริญญาโท  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นความสำคัญของการจัดการองค์กรให้เกิดความยั่งยืนจึงมีกำหนดจัดการอบรมในหลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) ขึ้นในรูปแบบออนไลน์ Google Meet ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยมีค่าลงทะเบียน คนละ ๒,๕๐๐ บาท

วัตถุประสงค์

          เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization)

ระยะเวลาในการดำเนินการ

          กำหนดจัด ๑ รุ่น เป็นเวลา ๑ วัน ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐

สถานที่จัดโครงการ

จัดอบรมออนไลน์ Google Meet

กำหนดการอบรม .... กดดูกำหนดการ .....กำหนดการอบรมคาร์บอนฟุตพริ้นองค์กร.pdf

สมัครเข้าร่วมอบรม .... กดสมัคร ....

ดูรายชื่อผู้สมัคร .... กดดู ....