หน้าหลัก > กิจกรรม > กิจกรรมศูนย์วิทยาศาสตร์ > หลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

admin env
9 พ.ย. 65 - 19 พ.ค. 66

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกติกาโลกในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ตลอดจนกฎเกณฑ์การกีดกันทางการค้าด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้นดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มผู้ประกอบการในประเทศไทยในภาคผลิต การค้า และส่งออกรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนี้  ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100) และ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาขน  ได้ตระหนักและเล็งเห็นความจำเป็นนี้จึงได้มีความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตร “การบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Energy Transition & Climate Change Management (ETC)”  เพื่อให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้แก่ภาครัฐและเอกชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวเพื่อหาแนวทางในการรับมือและปรับตัวในการดำเนินการธุรกิจตามกติกาโลก และเพิ่มศักยภาพในการแข่งกันทางการค้าในตลาดโลกต่อไป