หน้าหลัก > ประกาศ > กิจกรรม > หลักสูตรระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขั้นต้น (QGIS) สำหรับอบรมขั้นประยุกต์
หลักสูตรระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขั้นต้น (QGIS) สำหรับอบรมขั้นประยุกต์

admin env
2019-08-27 14:57:39

ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ขั้นประยุกต์เพื่องานทรัพยากรน้ำขึ้น ในวันพุธที่ 18 วันที่พฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 26105 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจำกัดจำนวนผู้เข้ารับการอบรมเพียง 30 คน เท่านั้น และเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น (QGIS) แล้ว

    ทั้งนี้หากท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมอบรมข้างต้น แต่ยังไม่มีความรู้เบื้องต้นด้าน QGIS ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ได้กำหนดจัดหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับที่จะมาต่อยอดในหลักสูตรประยุกต์ โดยกำหนดจัดในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

   มีค่าลงทะเบียนดังนี้

                  ก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2562      1,500   บาท

                  หลังวันที่ 5 ธันวาคม 2562      2,500   บาท

ดูกำหนดการได้ที่นี่ ......กำหนดการ QGIS ขั้นต้น.docx

สมครเข้าอบรมได้ที่นี่ 

ดูรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่นี่